با عرض سلام خدمت ساسان عزیز

قبل از ترجمه آهنگ درخواستیت ذکر چند نکته رو ضروری دونستم که عرض می کنم :

1_ از لطفت ممنون و تشکر از اینکه برام پیام گذاشتی

2_ خدمت تو و سایر دوستان عزیز باید عرض کنم که اگه آهنگ درخواستی برای ترجمه داشتید لازم نیست که حتما همه متن شعر اونو بنویسید بلکه اسم آهنگ و خواننده اش رو بنویسید کافیه، اگه اسم آهنگ رو هم ندونستید کافیه یکی دو بیت از قسمت اول شعر رو بنویسید مطمئن باشید اگه فهمیدم ترجمه می کنم !!!

 

Gıderım

می روم

Ahmet kaya

احمد کایا
Artık seninle duramam دیگه با تو نمی توانم باشم
Bu akşam çıkar giderim امشب در می آیم و می روم
Hesabımkalsın mahşere حسابمون بمونه برای قیامت
Elimi yıkar giderim از همه چیز دست می کشم و می روم
Sen zahmet etme yerinden تو از جایت زحمت نکش
Gürültüyapmam derinden هیچ فریادی از درون نخواهم کشید
Parmaklarımın üzerinden می چکد از روی انگشتانم
Su gibi akar giderim مثل آبی روان شده و می روم
Artıksürersin bir sefa مثل صفحه آخرین کتاب
Ne cismim kaldı ne cefa نه جسمم ماند و نه صفا
Şikayet etmem bu defa ایندفعه شکایتی ندارم
Dişimisıkar giderim دندانهایم را بهم می فشرم و می روم
Bozar mı sandın acılar گمان می کردی که تلخیها از دور نگاه می کنند
Belaya atlar giderim به درون بلا پریده و می روم
Kurşun gibimavzer gibi مثل گلوله و مثل تفنگ
Dağ gibi patlar giderim مثل کوهی منفجر شده و می روم
Kaybetsem bile herşeyi هر چیزی را اگر فراموش کنم
Bu aşkıyırtar giderim این عشق را بریده و می روم
Sinsice olmaz gidişim رفتنم بی سرو صدا نخواهد بود
Kapıyı çarpar giderim در را بهم کوبیده و می روم
Sanayazdığım şarkıyı این آهنگی که برایت سرودم
Sazımdan söker giderim از سازم در می آورم و می روم
Ben ağlayamam bilirsin می دانی که گریه نمی کنم
Yüzümüdöker giderim صورتم (آبرویم ) را می ریزم و می روم
Köpeklerimden kuşumdan از حیوانات و پرندگان
Yavrumdan cayar giderim وازفرزندانم بریده و می روم
Sendenaldığım ne varsa هر چه از تو گرفته ام
Yerine koyar giderim سر جایش گذاشته و می روم
Ezdirmem sana kendimi خودم را پیش تو له نمی کنم
Gövdemiyakar giderim وجودم را خراب کرده و می روم
Beddua etmem üzülme نگران نشو   نفرینت نمی کنم
Kafama sıkar giderim به قلبم فشرده و می روم    

/ 1 نظر / 15 بازدید
ساسان

با تشکر فراوان