ساعت ۳:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٠  کلمات کلیدی:

·Emrah

امراه

·Belalim Benim

بلای جان من

Yoluna cikmaya cesaretin yok
جرات به آمدن سر راهت را ندارم 
erhalim yolunda döndür beni
شرم مرا از راه تو بر می گرداند
söyle bir bakmaya cesaretin yok
جرات یک لحظه نگاه کردن تو را ندارم 
yüzgari alemsiz söndür beni.
روزگار بی وفا مرا می شکند 
Nasil etsem bir yolu bulamiyooorum
چکار کنم راهی برای رسیدن بهتو پیدا نمی کنم 
seni bir basakasindan sanamiyooorum
سراغ تو را از دیگری نمی توانم بگیرم 
ne yapsan icimden atamiyooorum
چه بکنمتو را از قلبم نمی توانمبیرون برانم 
askinin hasreti öldüür beni.
حسرت عشق تو مرا می کشد
Belalim benim belalim benim
بلای جان من 
ah bu gönlüme elalim benim.
آه ای مرحم قلب زخمی من 
Unutamam derdim´de ( derdim´de )günahlarin´dan 
günahilarinoyununa hebalim benim.
دردم را نمی توانم فراموش کنم و گناههایم را 
ای کسی که گناههای من به گردن توست
Belalim benim belalim benim
بلای جان منبلای جان من 
ah bu gönlüme elalim benim.
آه ای مرحم قلب زخمی من 
Unutamam derdim´de ( derdim´de ) 
günahlarin´dan günahilarinoyununa hebalim benim.
دردم را نمی توانم فراموش کنم و گناههایم را 
ای کسی که گناههای من به گردن توست