ساعت ۳:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢٩  کلمات کلیدی:

 

Ahmet kaya احمد کایا //

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ ADINA به نام دوستی خلق //

(Orhan Kotan)

Yeni bir dünya için kardeşlerبرای یک دنیای تازه برادران //

Yeni bir dünya içir bu kavgaبرای یک دنیای نو  این غوغا //

Bu kan Bu zulümاین خون  این ظلم//

Yeni bir dünya için kardeşlerبرای یک دنیای تازه  برادران //

Yeni bir dünya için bu sabırبرای یک دنیای نو    این صبر //

Bu kin Bu sancı این کینه و این درد //

Bu dağlarda vuruldu boyundurukدر این کوهها لجام می انداختند//

Kınalı türkülerin boynunaبه گردن  نغمه های کینه و غرض //

Halkların kardeşliği adına به نام دوستی خلق //

Bu dağlarda deşildi gebe kadınların karnıدر این کوهها شکم آبستن رهبانیت پاره شد //

Bu dağlarda boğazlandı istiklâl-i tamو در این کوهها استقلال آبستن شد //

Oysa namlular daha soğumamıştıان زمان که نام اوران هنوز سرد نشده بودند//

Ekmeğimiz yoktuنانی نداریم //

Mermimiz yoktuگلوله ای نداریم //

Bin can ileفقط این جان هست //

Bir umut ektiğimizو امید به آنچه کاشته ایم //

Toprağımız yokخاکی نداریم //

Dağlar gibi yıkıldı ölülerو مثل کوه مرده ها افتادند //

Ve ayaklar altında namusumuzو ناموسمان به زیر پاها //

Lanetlenmiş لعنت شده //

Aç çoluk çocukباز کن طفل نوباوه //

Kadınlarımız, davarlarımızلباسهایمان را ، دواهایمان را //

Haldan bilmezموقعیت نمی شناسد//

Geçit vermez kanlı Zilanو مفر نمی دهد دشمن زخمی //

Of off offf beاف اف اف با شد //

Tifüs ve kanserتیفوس و سرطان //

Ve siyatik Difteri و سیاتیک و دیفتری //

Kalp yetersizliği, ülser vesaireایستهای قلبی و سایر بیماریها //

Bir de açlıkو گرسنگی//

Bir de zulümو ظلم//

Bir de zindanlarو یکی هم زندانها //

Issız bir uğultudur doğanın padişahıو زاییده های بی نام و نشان پادشاه

Fideler cılızنهالهای نورس //

Dağlarda umudun hazin sancısıو درد غمناک امید در کوهها //

Toprağın bağrında tohumو تخمهای در دل خاک //

Kan revan içindedirو خون روان در میان آن //

Ve kan ravan içindedir türkülerimizو خون روان در میان آن نغمه هایمان //

“Kış günüdür güller açmazزمستان است و گل باز نمی شود //

Dallarda bülbüller ötmezو بلبلان در ان نمی خوانند//

Can arzular elim yetmezو به ارزوهای جانم دست نمی یابم //

Vahh lımın وا ه لیمین //

İçerden İçerden yar içerden از درون ، از درون ،یار از درون

Kes bağrım yar içerdenو قلبم را پاره کن یار از درون //

İşte namusوالان ناموس //

İntiharı düşünür kederindenاز غمش جان فدا کردن ها بر می خیزد //

Ve bu boş tencerenin و این کتری خا لی من //

Onulmaz mahrıدسته جدا شده اش //

Utanır kendikendinden و یکی از دیگری خجالت می کشد //

Birebir vermeyen toprak خاکی که به هیچکدام نرسید //

Karasaban Yaşlı öküz//گاو پیر خیش بر دوش

Sebisüyanکوفته //

Aç-susuzگرسنه و تشنه //

Ne gidenنه رفته //

Ne beklenen varو نه منتظری هست //

Ve dağlardaو در کوهها //

Çırılçıplak eşkiyalar راهزنان برهنه //