ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۸  کلمات کلیدی:

و اینجا فعلا ترجمه رو بی خیال به دعایی از زبان خواجه عبداله انصاری دقت کنید :

الهی دلی ده که در شکر تو جان بازیم و جانی ده که کار آن جهان سازیم

الهی دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم

ا لهی دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم پذ یر که پای گریز ندارم

الهی مگوی چه آورده اید که رسوایانیم الهی تحقیقی ده تا از دنیا بیزار شویم

الهی نگاه دار تا پشیمان نشویم و به راه آور که سرگردان نشویم

الهی تو بساز که دیگران ندانند و تو نواز که دیگران نتوانند

الهی بساز کار من و منگر به کردار من

الهی طاعت مجوی که تاب آن نداریم و از هیبت مگوی که تاب آن نیاریم

الهی از کشته تو بوی خون نیاید و از سوخته تو بوی دود چرا ....