ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢٤  کلمات کلیدی:

 

Funda Arar

فوندا آرار
Alagül

گل لاله


Gün geceyi bulur zaman canım alır durur

زمان شب و روز را می گردد و جانم را می گیرد و آرام می گیرد
Bir deli yoldur dünya yürürüm yürürüm yorulmadan

راه دیوانگی است دنیا می روم و می روم تا خسته شوم
Bir yanık düştür sevda görürüm görürüm uyanmadan
و عشقبه یک طرف افتادمی بینم و می بینم وقتی بیدار می شوم
Yanar yanar yanmaya yanmış gönül

می سوزد و می سوزد این دل شعله ور من
Kanar durur içimde bir alagül

و در درون من گل لاله ای خونینوجود دارد
Döner başım döner alıcı kuşlar

می گردد سرم و می گردند پرندگان مهاجر
Kışlara dönmüş yazım

بهارم تبدیل به زمستان شده
Ölüme dönmüş yüzüm yar

و چهره ایمرده و بی روحدارم

Zaman durmaz akar bir yüzüm hep güze baker

زمان نمی ایستد و حرکت می کند و چشمانم به چشمانی خیره می ماند
Bir deli yoldur dünya yürürm yürürüm yorulmadan

راهدیوانگی است دنیامی روم و می روم تا خسته شوم
Bir yanık düştür sevda görürüm görürüm uyanmadan
و عشقبه یک طرف افتادمی بینم و می بینم وقتی بیدار می شوم
Yanar yanar yanmaya yanmış gönül

می سوزد و می سوزد این دل شعله ور من
Kanar durur içimde bir alagül

و در درون من گل لاله ای خونینوجود دارد
Döner başım döner alıcı kuşlar

می گردد سرم و می گردند پرندگان مهاجر
Kışlara dönmüş yazım

بهارم تبدیل به زمستان شده
Ölüme dönmüş yüzüm yar

و چهره ایمرده و بی روحدارم